نشان های تجاری

لوگوهای toiran و دیگر نشان های تجاری را پیدا کرده و بیاموزید که چگونه از آنها استفاده کنید.

انجام دهید:

در نظر گرفتن فضای کافی در اطراف نشان های تجاری toiran تا آنها تمیز و مرتب بمانند.

انجام ندهید:

استفاده کردن از نشان و نام تجاری toiran بگونه ای که حاکی از شراکت، حمایت مالی یا تایید باشد.

ترکیب کردن بخشی یا بخش هایی از نشان و نام تجاری toiran با نام، مارک ها، طراحی ها یا شرایط عمومی خود. 

استفاده کردن از نام های بازرگانی، نام ها، نام دامنه، نام های کاربری، لوگوها یا دیگر محتوا به نوعی که شبیه toiran بوده یا با آن اشتباه گرفته شود.

ارائه دادن  toiran به شکلی که تبدیل به متمایز یا مهم ترین خصوصیت آنچه در  دست تهیه دارید.

کپی کردن ظاهر و نمای toiran.

عوض کردن طرح یا تغییر دادن رنگ لوگو و نام های تجاری toiran  به هر شکل یا روشی.

انجام دهید:

تنها از لوگوها و آرم های رسمی که از بخش نشان و نام تجاری وبسایت دانلود شده، استفاده کنید.

در جایی که محدودیت رنگ وجود دارد، از لوگوی گلیف با هر رنگی استفاده کنید.

از تمام دستورالعمل هایی که در این صفحه آورده شده، پیروی کنید.

انجام ندهید:

تغییر دادن لوگوهای toiran به هر شکلی از جمله عوض کردن طرح یا رنگ لوگوی چند رنگ.

دانلود نشان های تجاری